เรื่องเด่นล่าสุด

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร (รายการ “ตลาดออนไลน์”)

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
รายการ “ตลาดออนไลน์”
หลักการและเหตุผล :
                   จากการที่สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy โดยการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ กศน. จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ครู กศน. สามารถนำองค์ความรู้เรื่อง Digital Literacy ไปดำเนินงานและขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ สำนักงาน กศน. ดำเนินการขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ และเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. หรือ ONIE Online Commerce Center ซึ่งใช้อักษรย่อว่า OOCC เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า วางจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ชุมชนก่อเกิดการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาสรุปได้ว่า มีผู้เข้ารับการอบรมขยายผลหลักสูตร Digital Literacy ทั้งสิ้น ๑๑๓,๖๗๕ คน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ประโยชน์ของการค้าออนไลน์ เทคนิคและหลักเกณฑ์ เช่น การตั้งราคา การตกแต่งหน้าร้าน การจัดส่งสินค้า เป็นต้น ตลอดจนช่องทางการค้าขายออนไลน์และพื้นที่วางจำหน่ายสินค้า หลังจากนั้น ครู กศน.ตำบล ได้จัดทำทำเนียบสมาชิกผู้ผ่านการอบรม และเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Facebook OOCC กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด ของหน่วยงาน และขยายผลออกไปอีกในอัตรา ๑ ต่อ ๓ โดยปีนี้สามารถเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ภายในพื้นที่ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้น ๕,๕๖๕ แห่ง และมีการจัดจำหน่ายจำนวน ๑๖,๐๒๐ ครั้ง   สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตำบล รวมทั้งดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงจัดให้มีการผลิตรายการ “ตลาดออนไลน์” ขึ้น ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู้การค้าออนไลน์ และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัดทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ :
๑.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ให้ขายของออนไลน์ไดอย่างมี  ประสิทธิภาพ
๒.    เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเสริมสร้างความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เกิดความเข้าใจ และสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัลได้
๓.     เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนเข้าสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี                                                                                                                                           
กลุ่มเป้าหมาย :
                 ๑.  นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
                 ๒.  ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ความยาว :
                รายการละ ๑๐ นาที จำนวน ๒๘ รายการ
ออกอากาศ :
               เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ตลาดออน์ไลน์  เริ่มออกอากาศเดือนกรกฎาคม ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น.และออกอากาศซ้ำวันศุกร์ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น.
รูปแบบรายการ :
                    วาไรดี้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ :
                    นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
ระยะเวลาดำเนินการ :
                   เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา                       
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ                                                     
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ       
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๓๐ – ๔๐ ต่อ ๕๓๐ (มือถือ) ๐๘๕ – ๘๐๖๖๒๐๐
รูปแบบรายการ:  เป็นการจัดทำรายการโทรทัศน์ เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัดทั่วประเทศ  และสนับสนุนการพัฒนาคนเข้าสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เริ่มออกอากาศเดือนกรกฎาคม
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น.และออกอากาศซ้ำวันศุกร์ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV

รายการตลาดออนไลน์
ตอนที่ 1 ค้าขายออนไลน์คืออะไร
ตอนที่ 2 ก่อนค้าขายออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง 
ตอนที่ 3 การเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย
ตอนที่ 4 การตั้งราคาและการกำหนดกลุ่มลูกค้า
ตอนที่ 5 ค้าขายออนไลน์ที่ไหนได้บ้าง
ตอนที่ 6 รีวิวสินค้าอย่างไรให้ปัง
ตอนที่ 7 เทคนิคการสร้างรายได้จากการรีวิวสินค้า
ตอนที่ 8 การเขียน Content อย่างไรให้โดนใจ
ตอนที่ 9 การทำ Video Content เพื่อเพิ่มยอดขาย
ตอนที่ 10 Live สดขายสินค้า
ตอนที่ 11 เริ่มต้นค้าขายออนไลน์บน Facebook
ตอนที่ 12 วิธีการโพสต์ขายสินค้า
ตอนที่ 13 เทคนิคการโพสต์รูปอย่างมือโปร
ตอนที่ 14 ค้าขายออนไลน์บน Instagram
ตอนที่ 15 เพิ่มยอดขายบน Instagram 
ตอนที่ 16 ค้าขายออนไลน์บน Line
ตอนที่ 17 เทคนิคการตอบแชทลูกค้า
ตอนที่ 18 วิธีใช้ Line@ ขายสินต้า
ตอนที่ 19 ค้าขายออนไลน์บน YouTube
ตอนที่ 20 การทำช่องบน YouTube ให้น่าสนใจ
ตอนที่ 21 ระบบการชำระเงินออนไลน์
ตอนที่ 22 ระบบการจัดส่งสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์
ตอนที่ 23 วิธืตรวจสถานะการส่งสินค้า
ตอนที่ 24 สร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ตอนที่ 25 การรักษาฐานลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ
ตอนที่ 26 การเสียภาษีของการค้าขายออนไลน์
ตอนที่ 27 การทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ตอนที่ 28 เทคนิคการขายของออนไลน์ให้ขายดี

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่ได้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตลาดวิชาทำมาหากิน